Katastrofeforebyggelse og udviklingsplanlægning på Filippinerne
billed4
Legazpi efter tyfon i 2009.
DIBs arbejde på Filippinerne afspejler vores mission for udviklingsarbejdet. Ved hjælp af workshops, træningsseminarer og oplysningsarbejde omkring national lovgivning, lokale forhold og muligheder for forbedring af levevilkår, forsøger vi at bekæmpe fattigdom, samtidig med at vi skaber dialog omkring boligsikkerhed, imellem lokale myndigheder og lokalbefolkning.
 
Filippinerne hører til blandt de lande i verden, der oplever flest naturkatastrofer årligt. Oversvømmelser, tyfoner, jordskælv, vulkanudbrud er blandt de hyppigste katastrofer der rammer Filippinerne flere gange hvert år. Filippinerne er også det land i verden, der har verdens længste kyststrækning, hvilket også medfører et særligt fokus på vand-relaterede katastrofer. Der bor omkring 108 millioner mennesker på Filippinerne. Heraf lever ca. hver fjerde filippiner under fattigdomsgrænsen. Mange fattige og marginaliserede  filippinere lever i slumområder i byerne. Disse slumområder er særligt udsatte ift. naturkatastrofer på grund af dårligt konstruerede huse, bebyggelser for tæt på vandområder, mangel på økonomiske ressourcer til genopbygning/renovering/sikring af boliger efter ødelæggelser mm. Den filippinske regering har via forskellige love og paragraffer forpligtet sig til, at udvikle og reducere risici forbundet med naturkatastrofer. Desværre opnår de afsatte midler til denne udvikling ikke altid de ønskede resultater. Naturkatastrofer, fattigdom og nationallovgivning spiller alle en afgørende rolle for projektarbejdet på Filippinerne. DIB og vores  lokale partnere arbejder med at skabe dialog mellem udsatte befolkningsgrupper og lokale myndigheder. Kapacitetsopbyging og fokus på udvikling af kompetencer ift. fortalervirksomhed rettet både mod lokale partnere og lokalbefolkning, skal gøre begge målgrupper i stand til, selv at arbejde for bedre vilkår fremadrettet.
 
Fase III – Videreførelse af erfaringer fra Legazpi  og udvidet indsats, 2015-17
Den 1 januar, 2015, har DIB og vores samarbejdspartner Alterplan, startet et 3-årigt projekt på Filippinerne. Projektet, også kaldet Fase III, viderefører erfaringerne fra de 2 tidligere projekter i Legazpi, hvor fokus har været på katastrofeforebyggelse og inklusion af slumbeboerne i udsatte slumområder. I Fase III arbejder vi sammen med lokale NGO'er og folkelige organisationer i 4 byer rundt på Filippinerne. Byerne er geografisk spredt ud på Filippinerne, og involverer både flere lokale samarbejdspartnere og en større del af lokalbefolkningen, end vi hidtil har arbejdet med før. Det drejer sig om Ligao City, the Municipality of Ubay, Iligan City og General Santos City. De sidste to byer er fra øen Mindanao, hvor især Iligan City har været hårdt ramt af tyfoner. Alle 4 byer er særdeles udsatte i forhold til hyppigheden af naturkatastrofer, hvor det især er de fattige slumområder der oplever massive ødelæggelser i forbindelse med oversvømmelser. 
 
Vores indsats bestræber sig på at bidrage til udviklingen af lokalplaner for slumområder, der skal skabes i fællesskab mellem lokale beboere, lokale organisationer, myndighederne og Alterplan. Vi fokuserer meget på at inddrage så mange forskellige parter som muligt, idet vi ser demokratisk planlægning hvor alle har en stemme, som et essentielt fundament for bæredygtigheden i projektet. Erfaring, træning og viden giver lokalbefolkningen mulighed for at få medbestemmelse og indflydelse på levevilkårene i deres lokalområde. Lokalt ejerskab i aktiviteter og projektet som helhed, er en forudsætning for at det arbejde og de metoder der bliver brugt, kan benyttes af lokalbefolkningen til at fortsætte arbejdet for bedre vilkår og rettigheder efter projektets afsluttelse.
 
Vi håber på et godt samarbejde med alle parter og et stort udbytte og effekt for alle involverede.  
 
Partnerskabsforløb 2014
I april 2014 startede DIB og Alterplan et partnerskabsforløb, der
IMG_1047
Samarbejde med Housing and Urban Development Coordinating Council, UN-Habitat, Alterplan og DIB.
løb over 8 måneder. Partnerskabsforløbet skulle etablere endnu stærkere relationer imellem DIB og Alterplan, kapacitetsopbygge og styrke begge organisationer, herunder bl.a. vores organisatoriske strukturer, ressourcer og kompetencer til økonomistyring og en udvidelse af vores netværk på Filippinerne. Det har bl.a. medført, at vi har været i stand til at identificere nye samarbejdspartnere på Filippinerne. Projekterne fra Legazpi har opnået stor bevågenhed og anerkendelse for sin participatoriske tilgang og inddragen af lokalsamfundet i den forberedende og implementerende process i projekterne. Resultatet heraf har ført til stor interesse fra andre byer, NGOer, lokale samfund og lokale myndigheder, der ønsker at udarbejde shelter plans  Legazpi.
 
Vi samarbejdede således i efteråret 2014 med Alterplan på, at udvide vores aktiviteter på Filippinerne til nye områder. Aktiviteterne havde stadig fokus på katastrofeforebyggelse og udviklingsplanlægning i slumområder, der er udsat for hyppige naturkatastrofer.
 
Legazpi projekterne – 2007-2013
DIB har sammen med vores partnerorganisation, Alterplan, været
100_4353
Legazpi City, 2011
aktive på Filippinerne siden 2007. Fra 2008-2013, har vi arbejdet sammen med lokale civilsamfundsorganisationer og lokale myndigheder i byen Legazpi. Legazpi er hyppigt udsat for forskellige naturkatastrofer og indeholder flere slumkvarterer, der er særligt i farezonen når katastroferne indtræder. Du kan læse mere om arbejdet i Legapzi under tidligere projekter.
 
Overordnet set var Fase I i Legazpi fra 2009-10, fokuseret på at udvikle civilsamfundsorganisationers kapacitet til, at integrere katastrofeforebyggende metoder i udviklingsplanlægning. Fase II, 2011-13, havde til formål at promovere inklusionen af slumbeboere i udfærdigelsen af shelter plans, til fremlæggelse hos lokale myndigheder. 
 
I løbet af Legazpi projekterne, har DIB og Alterplan udarbejdet både en manual til hvordan man udfører konkrete undersøgelser i slumkvartererne, og konkrete forslag til forbedringer af selvsamme slumkvarterer, i form af shelter plans. Manualen kan benyttes i de fleste områder med lidt teknisk asisstance fra Alterplan, hvorimod shelter plans bliver skræddersyet til et bestemt område, da de tager udgangspunkt i specifikke geografiske områder, med deres unikke udfordringer, beboersammensætning og forskellige infrastrukturer. Manualen til civilsamfundsorganisationer og shelter plans for de deltagende barangays fra Legazpi City kan læses nedenfor.